สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 9

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 9
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

  • สรุปผลการเรียนรู้จากงานวิจัยที่อาจารย์ได้มอบหมายหัวข้อใน E-Leaning ซึ่งทางทีม Believe ได้ศึกษางานวิจัยด้านการเรียนรู้แบบร่วมมือบนเว็บ (Collaborative Lerning on Web) 
  • ในการนี้หัวหน้าทีมได้มอบหมายให้สมาชิกในทีมไปศึกษาเรื่องวิจัยดังกล่าวและแบ่งหัวข้อเพื่อทำความเข้าใจ เพื่อที่จะนำเสนอโดยการถ่ายวีดีโอ แล้วส่งวีดีโอใน Google plus รายวิชา 

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 8

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 8
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

  •  แนะนำการใช้งานโปรแกรม EXE  เบื้องต้น เพื่อพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ โดยนำเนื้อหาจากหนังสือเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาพัฒนาในโปรแกรม EXE ซึ่งผู้เรียนได้เตรียมเนื้อหามาแล้ว

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 7

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน

(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  7

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 

   เรียนรู้ภาษา HTML และแท็กพื้นฐานสำหรับสร้างเว็บเพจ  เช่น การสร้างตาราง การสร้างลิงค์ การแทรกรูปภาพ เป็นต้น
    แน่ะนำการใช้งานโปรแกรม eXe เบื้องต้น เพื่อพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ โดยอาจารย์ได้มอบหมายให้นักศึกษาเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะพัฒนาบทเรียนสอนบนเว็บในคาบหน้า
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 6

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน

(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  6

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้         วันที่ 7 กันยายน 2560 ได้มีการนำเสนอในหัวข้อตามที่อาจารย์กำนดโดยเรียงลำดับทีมตามลำดับหัวข้อ ซึงแต่ละทีมได้นำเสนอ ดังนี้

(กลุ่มที่ 1  Memory)

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ

(กลุ่มที่ 2  Together)

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับ การใช้บล็อกเป็นสื่อเสริมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

(กลุ่มที่ 3  Priceless)

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ

(กลุ่มที่ 4  Ability)

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับ การจัดการเรียนสอนแบบ MOOC

 (กลุ่มที่ 5  Believe)

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning 


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 5

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน

(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  5

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้          วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ได้มีการนำเสนอในหัวข้อเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ซึงแต่ละทีมได้ใช้วิธีการดังนี้

ทีม Memory
 นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
Problem - based Learning ( PBL )

ทีม Together 
นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ
  Team Based Learning : (TBL)

ทีม Priceless
 นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
  (Inquiry Method)

ทีม Ability 
นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ การสอนโดยใช้เกมส์ 
(Game-Based Learning : GBL)

ทีม Believe
 นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ
 Project-based Learning: PjBl  

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 4

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน

(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  4

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้


วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากอาจารย์ติดราชการ ซึ่งทางทีม Together ได้เข้าไปทำงานในห้องสืบค้น ที่สห้องสมุด เพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยทีม Together ได้ศึกษาและทำสไลด์ในหัวข้อ การเรียนการสอนผ่านเว็บบล็อก โดยหัวหน้าทีมได้มอบหมายในสมาชิกแต่ละคนศึกษาและทำความเข้าใจในหัวข้อที่ได้รับ จากนั้นนำข้อมูลมาใส่ในสไลด์

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน ครั้งที่ 3

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน

(Web-Based Instruction : WBI) ครั้งที่  3

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

                     วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากอาจารย์ติดราชการ ซึ่งทางทีม
       Together ได้เข้าไปทำงานในห้องสมุดเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยทีม Together ได้ศึกษาและทำสไลด์ในหัวข้อเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการใช้ Team Based Learning: TBLทีม Together
                                                   405709006 นายมูฮัมมัดอณุวาห์ เจ๊ะมะ
                                                   405709001 นายสุไฮมิง เจ๊ะหลง
                                                   405709033 นายไฟซอล มามะ
                                                   405709012 นางสาวโซฟียา เปาะจิ
                                                   405709018 นางสาวฟิตรี โตะกือจิ

                                                   405709025 นางสาวซาเดีย แก้วเพ็ชร์